Centrum Rozwoju Lokalnego od września 2019 r. realizuje projekt pn. „Praktyka na miarę sukcesu”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2019

 

Logo CRL RGB

„Praktyka na miarę sukcesu” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego i skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu. W projekcie weźmie udział 32 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk i technik mechanik, którzy odbędą staż w niemieckich przedsiębiorstwach w 2 turach mobilności:

  • 19.04.2020 – 16.05.2020 - 16 uczniów
  • 11.04.2021 – 08.05.2021 - 16 uczniów

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
w zakresie zgodnym z zawodem technik informatyk i technik mechanik, nabycie doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług
i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego oraz podniesienie świadomości i wrażliwości międzykulturowej.

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe, mające na celu zniwelowanie barier językowych, ich przełamanie oraz zapewnienie uczestnikom mobilności możliwości swobodnej komunikacji w trakcie odbywania praktyk, jak i w sytuacjach codziennych. Uczniowie otrzymają także wsparcie kulturowe i pedagogiczne. Celem wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczestników projektu ze specyfiką, kulturą, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi kraju, w którym odbywać będą mobilność. Z kolei wsparcie pedagogiczne ma na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach. W ramach wsparcia pedagogicznego omówione zostaną takie tematy jak rozwiązywanie konfliktów, komunikacja międzyludzka, oswajanie stresu, tolerancja i akceptowanie odmienności kulturowych.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone przez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz beneficjenta projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, wycieczki w ramach programu kultularnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

LogoErasmus