loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Praca
Pracownie
Rekrutacja
Technik mechanik - opis zawodu

cnc1

 

Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu jest jedyną szkołą w powiecie cieszyńskim kształcącą w zawodzie technik mechanik!


ZST w Ustroniu to szkoła, która posiada 70 - letnie doświadczenie w  kształceniu mechaników. Technik mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych.

Główny nacisk kształcenia jest skierowany na obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, które posiadamy na warsztatach szkolnych, jak również w CKZ w Bażanowicach.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik mechanik będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Obsługi obrabiarek konwencjonalnych (zwłaszcza tokarek i frezarek)
 • Obsługi tokarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC
 • Organizacji i nadzoru produkcji
 • Przeprowadzania procesu montażu, naprawy i konserwacji maszyn
 • Wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń
 • Wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń
 • Opracowywania dokumentacji technicznej i ruchowej dotyczącej, realizacji procesów produkcyjnych
 • Projektowania i opracowywania procesów technologicznych części maszyn
 • Organizowania obsługi technicznej maszyn i urządzeń

Technik mechanik - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik mechanik - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Matematyka
 • Język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Techniki wytwarzania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń
 • Obróbka skrawaniem
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Procesy produkcji części maszyn i urządzeń

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik mechanik - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach mechanicznych lub w CKZ w Bażanowicach. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach lub w zakładach przemysłowych.

Do wiodących zakładów, z którymi współpracujemy należą:

 • GK Forge Grelowski – Goleszów
 • Lys Fusion Poland Istebna
 • Kuźnia Skoczów
 • Kubala Ustroń
 • TEKNOMET Goleszów
 • Firma Kuś Goleszów
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Technik mechanik - praca w zawodzie

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Od wielu lat na rynkach krajowych jak i zagranicznych istnieje niesłabnące zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek CNC.


Do typowych miejsc pracy technika mechanika należą:

 • Zakłady w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny
 • Sfera produkcyjna i usługowa, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego
 • Stanowiska związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się montażem maszyn, konserwacją, naprawą eksploatowanych maszyn oraz kontrolą techniczną
 • Zajęcia związane z organizacją i nadzorowaniem prac
 • Działy zaopatrzenia i zbytu

Absolwenci ZST w Ustroniu w zawodzie technik mechanik bardzo często znajdowali zatrudnienie w miejscu odbywania praktyk zawodowych.


 

Pracownie mechaniczne

Pracownia na warsztatach szkolnych

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w naszej szkole zrealizowany został projekt Starostwa Powiatowego w Cieszynie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach.

Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: