dr Alojzy Waszek - film opracowany i udostępniony przez Muzeum Ustrońskie.

 


Alojzy Waszek  urodził się 23 marca 1905 roku w Orłowej na Zaolziu.Na Zaolziu ukończył też szkoły ludowe w Porębie (1911 -1917). Uczęszczał do prywatnego gimnazjum realnego. W latach 1920 – 1924 był uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego męskiego w Cieszynie – Bobrku. W dniu 17 czerwca 1924 roku złożył egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel.

 

Lata 1924 – 1939 to okres pracy nauczycielskiej w Kończycach Małych i Katowicach – Ligocie. W roku 1927 zdał egzamin z praktyki szkolnej i studiów zawodowych, co pozwoliło mu ubiegać się o stanowisko stałego nauczyciela w szkołach powszechnych. Od tej pory rozpoczyna długą karierę doskonalenia w tym zawodzie. Kończy liczne kursy nauczycielskie, zdobywa liczne specjalności. Dzięki nim staje się nauczycielem uniwersalnym. Ma między innymi prawo do nauczania chemii i fizyki, może być również bibliotekarzem.

W latach 1948 – 1952 studiuje zaocznie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra filozofii w dziedzinie pedagogiki społecznej. W roku 1966, w wieku 61 lat uzyskuje w tej dziedzinie stopień naukowy doktora w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, a jego promotorem był rektor tej uczelni profesor Józef Pieter.

Po wojnie, 12 września 1945 roku z powierzenia Inspektoratu Szkolnego w Cieszynie zostaje nauczycielem w Szkole Powszechnej w Bładnicach Dolnych. Do 1947 roku był również nauczycielem Szkoły Powszechnej nr 2 w Ustroniu.

 

4 września 1946 roku dyrektor naczelny Towarzystwa Akcyjnego dla Fabryki Śrub i wyrobów Kutych Brvillier–Urban - inżynier Jan Jarocki powierza Alojzemu Waszkowi obowiązki zastępcy Kierownika Dokształcającej Szkoły Zawodowej Fabryki BiU w Ustroniu oraz zastępcy dyrektora Szkoły Przemysłowej. Od tego czasu rozpoczęła się bliska współpraca Szkoły i Fabryki dyrektorów Waszka i Jarockiego trwająca ponad 25 lat. Współpraca ta doprowadziła między innymi do powstania 1 września 1950 roku Technikum Kuźniczego, które później przemianowano na Technikum Hutnictwa, a w końcu na Technikum Mechaniczne. Dyrektorem nowo powstałego Technikum został Alojzy Waszek, który  kierował zespołem opracowującym założenia programowe szkoły i doborem kadry nauczycielskiej.


waszek4


 

Budynek Szkoły w obecnym kształcie powstał w 1950 roku na bazie murów i pomieszczeń fabrycznych po dawnej hucie Klemens. Trwająca przebudowa była, w dużej mierze, na „głowie” dyrektora Waszka. W pracach końcowych jak wspominał Waszek w wywiadzie udzielonym Gazecie Ustrońskiej (nr 30/1992) pomagała młodzież, a naukę uczniowie nowej szkoły rozpoczynali, gdy pracowali jeszcze murarze i malarze. W związku z napływem uczniów do nowej szkoły spoza Ustronia zaistniała konieczność budowy internatu (do tego czasu uczniowie mieszkali w dawnej „meblowni” późniejszej  SAVI  i w wilii „LOTOS). Udział dyrektora Waszka w tej inwestycji był znaczący – internat został przekazany do użytku już w 1954 roku. Rok 1972 to przebudowa części budynku obecnego Muzeum na sale lekcyjne, w związku z  zwiększonym naborem uczniów dla potrzeb Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Prace te bezpośrednio nadzorował dyrektor Waszek.

 

Alojzy Waszek w znacznym stopniu wpłynął na poziom i prestiż szkoły. Cieszył się zasłużonym autorytetem wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji. Jego decyzje (najczęściej poprzedzone dyskusją) wzbudzały aprobatę i powodowały udoskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz warunków nauki i pracy. Spełnianie zadań dydaktyczno – wychowawczych pod nadzorem dyrektora szkoły zmierzało do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz kształcenia ich postawy moralnej. Przykładem tych działań może być wspomnienie  (cytowane za księga pamiątkową str. 98) „zaproszenie do szkoły przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, którzy pokazali ekscytujące filmy z programu Apollo z lądowaniem na Księżycu w 1969 roku  włącznie”.


  Alojzy Waszek m(klikinj, aby powiększyć)

Wspomnienie o Alojzym Waszku, jakie ukazało sie w gazecie Ustrońskiej nr 5/2001


 

O sukcesach pedagogicznych świadczą osiągnięcia wielu absolwentów pełniących odpowiedzialne funkcje i zadania. Dyrektor Szkoły, jako doświadczony pedagog i nowator sztuki pedagogicznej, wpływał na podwyższanie  kwalifikacji grona pedagogicznego, a szczególnie wiele uwagi poświęcał nauczycielom stawiającym pierwsze kroki w tym trudnym zawodzie. Z przyjaznym uśmiechem przychodził na liczne hospitacje, wykazując przede wszystkim zalety prowadzonej lekcji, zaś krytyczne uwagi poparte były merytoryczną i życzliwą radą. W okresie jego zarządzania ZST sukcesywnie wzrastał nabór uczniów rekrutujących się z całej Polski, którym umożliwiano wykształcenie techniczne lub zawodowe oraz zapewniano pobyt w nowopowstałym internacie.

 

Dr Alojzy Waszek związany z Zespołem Szkół Technicznych przez ponad ćwierć wieku, od samych jego początków aż do przejścia na emeryturę, wywarł niezaprzeczalny wpływ na rozwój szkoły kształcącej specjalistów w dziedzinie przemysłu kuźniczego i motoryzacyjnego. Znany jest również jako współtwórca ustrońskiego życia kulturalnego i społecznego oraz autor licznych opracowań z dziedziny pedagogiki i historii oświaty Ustronia. Jest autorem ponad 150 publikacji z dziedzin którymi się zajmował.

 

Alojzy Waszek był honorowany licznymi odznaczeniami  państwowymi i resortowymi oraz związkowymi m. in. Srebrnym  Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonego dla Województwa bielskiego i katowickiego, Honorową odznaką ZNP, Zasłużonego Działacza Kultury. Od 1997 roku był członkiem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

W życiu prywatnym był przez 65 lat w związku małżeńskim z Franciszką z d. Husar, ur. W Ustroniu, również nauczycielką. Mieli dwie córki i syna, trzy wnuczki i trzech wnuków. Doktor Alojzy Waszek zmarł 25 grudnia 2000 roku, w wieku ponad 95 lat. Na miejscowym cmentarzy żegnała Go Rodzina oraz liczne grono Jego uczniów, nauczycieli i przyjaciół.