loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Praca
Pracownie
Rekrutacja
Technik spawalnictwa - opis zawodu


 Technik Spawalnictwa - mamy nowy zawód!

Jesteśmy pierwszą szkołą w powiecie, która umożliwia wam kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa o symbolu cyfrowym 311516.  

 


Technik spawalnictwa to jeden spośród 28 zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa. Technik spawalnictwa został dodany do listy zawodów szkolnictwa branżowego na początku 2020 roku.

Do tej pory zawód spawacza można było zdobyć jedynie na kursach. Od nowego roku szkolnego jako odpowiedź na obecne zapotrzebowanie rynku pracy, młodzież szkół podstawowych będzie mogła kształcić się w naszej szkole pod okiem fachowców, jako technik spawalnictwa.

 

Tylko u nas będziesz miał możliwość zdobyć uprawnienia spawacza !


Uczeń po ukończeniu szkoły potrafi:

 • Wykonywać połączenia spawane różnymi metodami: MIG/MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe i inne
 • Projektować z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM konstrukcje spawane i inne elementy części maszyn
 • Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe, sprawdzać i oceniać jakość połączeń
 • Posługiwać się urządzeniami i narzędziami z zakresu obróbki skrawaniem
 • Wykonywać dokumentację technologiczno - konstrukcyjną elementów spawanych

Technik spawalnictwa - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik spawalnictwa - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Matematyka
 • Język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek techniczny i dokumentacja techniczna
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Elektrotechnika i mechatronika
 • Technologia konstrukcji mechanicznych
 • Pracownia elektrotechniki w spawalnictwie
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy spawalnictwa
 • Technologia konstrukcji spajanych
 • Organizacja prac spajanych
 • Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej
 • Pracownia montażu, demontażu, napraw maszyn i urządzeń
 • Pracownia symulatorów procesu spawania
 • Pracownia elektrotechniki
 • Pracownia spajania
 • Pracownia CNC

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik spawalnictwa - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w CKZ w Bażanowicach lub w szkolnych pracowniach warsztatowych.


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach lub w zakładach przemysłowych.

Uczniowie będą odbywali praktyki w zakładach:

 • budownictwa przemysłowego
 • usługowo - remontowych
 • przemysłu maszynowego
 • w działach utrzymania ruchu
 • innych przedsiębiorstwach 

Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Technik spawalnictwa - praca w zawodzie

Elementy spawane stanowią większość połączeń w konstrukcjach mechanicznych. Często są to elementy kluczowe, mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Dlatego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykształconych pracowników w tej właśnie dziedzinie przemysłu.

Technik spawalnictwa jest uzyska wszechstronne wykształcenie w zakresie konstrukcji, technologii i urządzeń spawalnictwa. Absolwent technikum uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego.


Do typowych miejsc pracy technika spawalnictwa należą:

 • zakładach przemysłowych w działach przygotowania produkcji w zakresie normowania prac spawalniczych
 • w działach utrzymania ruchu dla przeprowadzenia napraw i regeneracji części maszyn
 • biurach projektowych ogólnych i zakładowych na stanowisku konstruktorów
 • placówkach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych na stanowiskach technika lub laboranta
 • budownictwie przemysłowym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu
Technik spawalnictwa - pracownie

Zajęcia praktyczne będą się odbywały się zarówno w szkole, jak  również w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach. CKZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną do kształcenia przyszłych techników spawalnictwa. Uczniowie obok zdobywania umiejętności różnych rodzajów spawania będą mieli również do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe CAD /CAM.


 

20210302_111639
20210302_111655
20210302_111825
20210302_111711
20210302_111731
20210302_111812
Previous Next
1 2 3 4 5 6

Zobacz także:
 
Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz