loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik programista - opis zawodu

programista

 

Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych, a do tego najlepiej opłacanych zawodów, zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach pracy. Jest to zawód przede wszystkim dla osób kreatywnych, dynamicznych i nie bojących się nowych wyzwań.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik programista będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia i administrowania stronami WWW
 • Tworzenia, użytkowania oraz administrowania relacyjnych baz danych
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
 • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++, Java, Pyton

Technik programista - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik programista - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik programista - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach informatycznych. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach. W szczególności są to:

 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI

 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Pracownie informatyczne

Obecnie Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu dysponuje 4 pracowniami informatycznymi w następujących salach:


Pracownia na warsztacie szkolnym.

Czytaj więcej
Technik programista - praca w zawodzie

Możliwości zatrudnienia dla programisty oferują firmy z niemal wszystkich branż i dziedzin gospodarki. Najważniejszymi pracodawcami są firmy z branży informatycznej, jednak posady dla programistów znajdują się również w firmach telekomunikacyjnych, finansowych, farmaceutycznych, medycznych, budowlanych i innych.


 Do typowych zadań zawodowych programisty należą:

 • Opracowywanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
 • Przygotowywanie algorytmów i analiza działania aplikacji
 • Tworzenie, wykorzystywanie i obsługa struktur danych
 • Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
 • Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • Instalowanie i uruchamianie aplikacji
 • Współpraca w zespołach programistów
 • Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: