loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik informatyk - opis zawodu

informatyk

 

Technologia informacyjna zdominowała praktycznie każdą dziedzinę życia. Jest zatem oczywiste, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny będzie ogromne.

To świetny wybór dla fascynatów nowych technologii, komputerów, aplikacji internetowych, czyli szeroko rozumianej branży IT.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik informatyk będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy
 • Wykonać i skonfigurować lokalną sieć komputerową
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej
 • Administrować systemami operacyjnymi
 • Stworzyć i obsługiwać bazę danych
 • Administrować bazami danych
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe
 • Przygotować grafikę i multimedia na stronę internetową
 • Administrować systemami CMS
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++

Technik informatyk - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy V)


 

Technik informatyk - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik informatyk - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach informatycznych. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach. W szczególności są to:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe oraz urządzenia peryferyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu – na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej

Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

2021.02.22 Pracownie informatyczne

Obecnie Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu dysponuje 4 pracowniami informatycznymi w następujących salach:


Pracownia na warsztacie szkolnym.

Czytaj więcej
Technik informatyk - praca w zawodzie

Technik informatyk to zawód poszukiwany nie tylko na krajowych, ale także i zagranicznych rynkach pracy. 

Obecnie dla informatyka możliwości znalezienia pracy są większe niż w innych zawodach. Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale często pracują przy obsłudze systemów firm rożnych branż.

Absolwenci ZST znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się stricte informatyką (np. serwisy komputerowe, dostawcy usług internetowych, montaż sieci komputerowych), jak i w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest znajomość różnorodnych dziedzin informatyki. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie.


 Do typowych zadań zawodowych informatyka należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfigurowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie multimediów
 • projektowanie oraz administrowanie stronami internetowymi
 • projektowanie grafiki komputerowej
 • sporządzanie materiałów reklamowych
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego
Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: