loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (opis zawodu)

sprzedawca


Nauka zawodu odbywa się w szkole


Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach.


Absolwent, który wybierze naukę w ZST w zawodzie sprzedawca będzie posiadał kompetencje w zakresie:

 • charakterystyki asortymentu towarów do sprzedaży
 • przestrzegania zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży
 • stosowania różnych formy i technik sprzedaży
 • określania rodzajów zachowań klientów
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • prezentowania oferty handlowej
 • realizacji zamówień klientów w różnych formach sprzedaży
 • dokonywnia rozliczeń finansowych
 • zabezpieczania i odprowadzania utargu

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (kwalifikacje)

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie:


HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji absolwent może kontynuować naukę i uzyskać dyplom w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (przedmioty)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. 


Przedmioty zawodowe:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów 
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Sprzedaż towarów
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Język obcy w działalności handlowej

 

 *Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


Jeżeli nie zbierze się grupa 15 sprzedawców, ucznowie będą realizowali kształcenie teoretyczne w formie kursów dokształcających w CKZ w Bażanowicach w wymiarze 4 tygodni (tak jak grupa wielozawowdowa).


Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praktyki)

 


W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej szkole I stopnia (plik do pobrania)

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (pracownie)

Szkoła posiada salę wyposażoną w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodzie sprzedawca. Są to: metkownice, czytniki kodów kreskowych, kasy fiskalne, zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarki. Posiadamy także regały wraz z próbkami towarów używanych w drobnym handlu.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praca w zawodzie)

 

Absolwent znajdzie pracę we wszelkiego typu sklepach, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej a także w  miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Absolwent ma również kompetencje, aby podjąć własną działalność gospodarczą.


Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

 

Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: