loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (opis)
kucharz monter

U nas możesz zdobyć uprawnienia do wykonywania dowolnego zawodu.

Klasa kształci uczniów w zawodach odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczeń może podjąć naukę w dowolnym zawodzie, zgodnym z rozporządzeniem MEN. 

Listę zawodów znajdziesz TUTAJ


 W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


 Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:

 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
 • Przedmiotów uczą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy

 Nasi uczniowie najczęściej wybierają zawody:

 • fotograf
 • cukiernik
 • kucharz
 • masarz wędliniarz
 • fryzjer
 • murarz
 • cieśla
 • blacharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa kwalifikacje

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie, właściwą dla wybranego zawodu.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3.


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji zawodowej, absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (przedmioty)

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące.


Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

Zajęcia odbywają się w formie kursów teoretycznych i realizowane są w każdym roku kształcenia.  


Kształcenie praktyczne:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.


 

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (praktyki)

 

W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej w szkole I stopnia (plik do pobrania)

Rekrutacja 2022/2023

 

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2022/2023


Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 19 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


20 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


29 lipca 2022 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz