loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (opis zawodu)

motor


Nie musisz szukać praktyk! Nauka zawodu odbywa się w szkole.


Elektromechanik  należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym elementem pracy  w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Branża elektryczna należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie tempo rozwoju  techniki, technologii, organizacji produkcji i usług, stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie elektromechanik będzie potrafił:

 • określić parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, przepisami i normami podczas prac montażowych, instalacyjnych i eksploatacyjnych
 • przestrzegać zaleceń producenta podczas instalowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • stosować przepisy bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ppoż. oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy
 • instalować maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • wykonać przegląd techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dokonać okresowych konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • lokalizować oraz usunąć drobne usterki w maszynach i urządzeniach elektrycznych

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (kwalifikacje)

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie:


ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)


 

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (przedmioty)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. 


Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Rysunek techniczny wspomagany komputerowo
 • Wytwarzanie i montaż części maszyn
 • Montaż i obsługa maszyn elektrycznych

 *Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (praktyki)

 

Nie musisz szukać praktyk! Nauka zawodu odbywa się w szkole.

 

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w powiecie, w których odbywają się praktyki zawodowe. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Praktyka zawodowa odbywa się na warsztacie szkolnym oraz w CKZ w Bażanowicach przez cały okres kształcenia.


Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej szkole I stopnia (plik do pobrania)

Pracownie elektryczne

Pracownie elektryczne w ZST Ustroń

 

ZST w Ustroniu dysponuje dwoma pracowniami elektrycznymi służącymi do nauki w zawodzie elektromechanik.

Czytaj więcej
Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (praca w zawodzie)

 

Elektromechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach branży elektrycznej jak i w innych podmiotach, gdzie istnieją stanowiska związane z szeroko rozumianą eksploatacją energii elektrycznej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Elektromechanicy są obecni praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych i usługowych, w których produkuje się i użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie elektrycznej, elektromechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie na zawody podobne branżowo, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


Zadania zawodowe:

 • wytwarzanie i obsługa maszyn
 • naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących
 • konserwacja i naprawy maszyn elektrycznych, silników, transformatorów, elektronarzędzi, urządzeń grzejnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, różnego rodzaju sprzętu AGD


 

Rekrutacja 2022/2023

 

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2022/2023


Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 19 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


20 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


29 lipca 2022 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz