loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (opis zawodu)

motor


Nie musisz szukać praktyk! Nauka zawodu odbywa się w szkole.


Elektromechanik  należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym elementem pracy  w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Branża elektryczna należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie tempo rozwoju  techniki, technologii, organizacji produkcji i usług, stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie elektromechanik będzie potrafił:

 • określić parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, przepisami i normami podczas prac montażowych, instalacyjnych i eksploatacyjnych
 • przestrzegać zaleceń producenta podczas instalowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • stosować przepisy bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ppoż. oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy
 • instalować maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • wykonać przegląd techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dokonać okresowych konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • lokalizować oraz usunąć drobne usterki w maszynach i urządzeniach elektrycznych

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (kwalifikacje)

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie:


ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)


 

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (przedmioty)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. 


Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Rysunek techniczny wspomagany komputerowo
 • Wytwarzanie i montaż części maszyn
 • Montaż i obsługa maszyn elektrycznych

 *Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania

Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (praktyki)

 

Nie musisz szukać praktyk! Nauka zawodu odbywa się w szkole.

 

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w powiecie, w których odbywają się praktyki zawodowe. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Praktyka zawodowa odbywa się na warsztacie szkolnym oraz w CKZ w Bażanowicach przez cały okres kształcenia.


Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej szkole I stopnia (plik do pobrania)

Pracownie elektryczne

Pracownie elektryczne w ZST Ustroń

 

ZST w Ustroniu dysponuje dwoma pracowniami elektrycznymi służącymi do nauki w zawodzie elektromechanik.

Czytaj więcej
Szkoła branżowa I stopnia - elektromechanik (praca w zawodzie)

 

Elektromechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach branży elektrycznej jak i w innych podmiotach, gdzie istnieją stanowiska związane z szeroko rozumianą eksploatacją energii elektrycznej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Elektromechanicy są obecni praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych i usługowych, w których produkuje się i użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie elektrycznej, elektromechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie na zawody podobne branżowo, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


Zadania zawodowe:

 • wytwarzanie i obsługa maszyn
 • naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących
 • konserwacja i naprawy maszyn elektrycznych, silników, transformatorów, elektronarzędzi, urządzeń grzejnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, różnego rodzaju sprzętu AGD


 

Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: